IV Międzynarodowa Wystawa Jeż Pigmejskich “Between the Spikes”

na Dolnośląskich Targach Zoologicznych Animal Wroclove 23.06.2024

Miejsce: Wrocław

Organizatorzy: Krystian Smolak Twin Peaks, Piotr Jędrzejak Si a La Vida.

Sponsorzy:

CIAG DALSZY NASTĄPI!

Sędziowie: Krystian Smolak (PL),

Formularz zapisu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgTDTY8yi-CaWnnrhBAOvgKbfxJyiKVYOnAzUj7qd-_76RXg/viewform?usp=pp_urlhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgTDTY8yi-CaWnnrhBAOvgKbfxJyiKVYOnAzUj7qd-_76RXg/viewform?usp=pp_url

Po wypełnieniu formularze należy przesyłać na adres:

Formularze należy wysłać od dnia 20.04.2024 d0 31.05.2024

Regulamin wystawy

 1. Udział może wziąć każdy właściciel lub hodowca afrykańskich jeży pigmejskich.
 2. Jedna hodowla/osoba może wystawić maksymalnie 8 jeży.
 3. Aby zgłosić udział swoich jeży należy wypełnić formularz on line(dla każdego zgłaszanego jeża osobno) do 31.05.2024r.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stawić się na terenie wystawy o wyznaczonym czasie wraz ze zgłoszonymi jeżami, ich rodowodami oraz dokumentem potwierdzającym dobry stan zdrowia jeży oraz wykonane odrobaczenie. Dokument powinien być sporządzony nie później niż tydzień przed wystawą i powinien być podpisany przez lekarza weterynarii.
 5. Na wystawie za każdego zgłaszanego jeża należy uiścić opłatę w wysokości 20zł. Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w gotówce do rąk organizatorów.
 6. Przewidziany jest podział zgłoszonych jeży na grupy wiekowe, płciowe i kolorystyczne oraz na jeże posiadające rodowód lub nie. Rodowody będą weryfikowane.
 7. Udział w wystawie mogą wziąć jeże, które ukończyły 3 miesiące życia w dniu wystawy.
 8. Zastrzegamy możliwość wyłączenia z udziału w wystawie jeży z wyraźnymi oznakami chorób lub w złej kondycji.
 9. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń, jeżeli ilość chętnych uczestników przerośnie nasze możliwości.
 10. Osoby biorące udział w wystawie zobowiązane są do zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków. Estetycznych bezpiecznych plastikowych pojemników w odpowiednim rozmiarze.
 11. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie plastikowych, estetycznych, dobrze wentylowanych pojemników wyposażonych w miseczki na wodę i pokarm oraz schronienie (kocyk/śpiworek/domek) w odpowiednim dla jeży pigmejskich rozmiarze.

Kategorie zostaną podane po zamknięciu zgłoszeń w zależności od ilości zgłoszonych jeży, ich ubarwień, wieku i płci.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krystian Smolak Twin Peaks, Piotr Jędrzejak Si a La Vida.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków jeżeli takie zaistnieją, tj.:

 • w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym (Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.),
 • w celu rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.),
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu (art. 10 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku Członkostwa oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze nim, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do innych podmiotów. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być instytucje państwowe, które zgodnie z literą prawa mają prawo takich informacji żądać. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność członkostwa i realizacji związanych z nim obowiązków ze strony Stowarzyszenia. 

Zapoznałem/am się z w/w informacjami dotyczącymi udostępnionych przeze mnie danych osobowych, oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach w/w. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją oraz zapoznaniem się z w.w. klauzuli informacyjnej.

Place: Wrocław

Organizers: Krystian Smolak Twin Peaks, Piotr Jędrzejak Si a La Vida.

Sponsors: TO BE CONTINUED!

Referees: Krystian Smolak (PL),

Registration form ……………………………….

Exhibition regulations Any owner or breeder of African pygmy hedgehogs can participate.

One farm/person can exhibit a maximum of 8 hedgehogs. To register your hedgehogs for participation, please fill form (for each hedgehog entered separately).to 31.05.2024r.

Participants are obliged to appear at the exhibition site at the designated time along with the registered hedgehogs, their pedigrees and a document confirming the hedgehogs’ good health and deworming. The document should be prepared no later than a week before the exhibition and should be signed by a veterinarian. At the exhibition, a fee of PLN 20 must be paid for each hedgehog entered. Fees will only be accepted in cash to the organizers. The submitted hedgehogs are divided into age, sex and color groups and into hedgehogs with or without a pedigree. Pedigrees will be verified. Hedgehogs that are 3 months old on the day of the exhibition can take part in the exhibition. We reserve the right to exclude hedgehogs with clear signs of disease or poor condition from participating in the exhibition. We reserve the right to close the acceptance of applications earlier if the number of willing participants exceeds our capabilities. Persons participating in the exhibition are obliged to provide appropriate conditions for the animals. Aesthetic, safe plastic containers in the right size. Exhibitors are obliged to provide their own plastic, aesthetic, well-ventilated containers equipped with water and food bowls and shelter (blanket/sleeping bag/house) in an appropriate size for pygmy hedgehogs. Categories will be announced after the closing of entries depending on the number of hedgehogs entered, their color, age and gender.

INFORMATION CLAUSE Pursuant to Art. 13 section 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (OJ EU L 119/1 of May 4, 2016), hereinafter referred to as GDPR, I inform that: 1. The administrator of your personal data is Krystian Smolak Twin Peaks, Piotr Jędrzejak Si a La Vida. 2. Your personal data will be processed in order to exercise rights and obligations, if any, i.e.: for the purpose of settlements with the Tax Office (Act of July 26, 1991 on personal income tax, Journal of Laws of 1991, No. 80, item 350, as amended), for the purpose of settlements with the Central Statistical Office (Act of June 29, 1995 on public statistics, Journal of Laws of 2016, item 1068, as amended), in order to fulfill the legal obligations of the Association (Article 10 of the Act of April 7, 1989, Law on Associations, Journal of Laws 1989, No. 20, item 104, as amended). 3. Your personal data will be stored for the duration of the Membership relationship and during the mandatory storage period of related documentation, established in accordance with separate regulations. 4. Your personal data will not be transferred to other entities. The recipient of your data may be state institutions which, in accordance with the law, have the right to request such information. 5. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its withdrawal. 6. If you believe that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority in Poland – the President of the Office for Personal Data Protection. 7. Providing your personal data is a statutory requirement; failure to submit them will result in the Association’s inability to become a member and fulfill its related obligations. I have read the above-mentioned information regarding the personal data provided by me, and I consent to the use and processing of personal data for the above-mentioned purposes. I consent to the processing of personal data regarding my telephone number and e-mail address. At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntarily. I further declare that I have been informed about the right to access my data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to

Podobne wpisy