Uncategorized

Wystawa jeży pigmejskich dla wszystkich -wspólna pasja łączy! ZAPRASZAMY DO ZAPISU (ilość miejsc ograniczona naszymi możliwościami – nie zwlekajcie :-) )

Pierwsza organizowana przez

Polish Responsible Hedgehog Owners Association

Międzynarodowa Wystawa Jeży Pigmejskich

23.01.2022 Trzebnica k. Wrocławia

Dolnośląskie Targi Zoologiczne

Pierwsza organizowana przez

Polish Responsible Hedgehog Owners Association

Międzynarodowa Wystawa Jeży Pigmejskich

23.01.2022 Trzebnica k. Wrocławia

Dolnośląskie Targi Zoologiczne

Miejsce: Trzebnica k. Wrocławia

Organizatorzy: Katarzyna Kosielska JEZPIGMEJSKI.PL, Krystian Smolak Twin Peaks, Piotr Jędrzejak Si a La Vida.

Sponsorzy:

 • JEZPIGMEJSKI.PL- FLOP For Lovers Of Pets,
 • Polarki jak z bajki,
 • Mr. White – Comboss,
 • 3 psy,
 • Chwila dla pupila
 • Polarkowe zestawy od Tereski

CIAG DALSZY NASTĄPI!

Sędziowie: Krystian Smolak (PL), Mgr. Katarina Urbanova (SK), Dr. Szabolcs Zempleni (HU)

Asystenci sędziego: Katarzyna Kosielska (PL), Piotr Jędrzejak (PL)

Formularz zapisu dostępny do pobrania pod adresem:

Po wypełnieniu formularze należy przesyłać na adres (wypełniamy tylko puste pola pod napisami oznaczonymi kolorem fioletowym- górna tabelka): wystawajezy@gmail.com

Formularze należy wysłać do 10.01.2021

Regulamin wystawy

 1. Udział może wziąć każdy właściciel lub hodowca afrykańskich jeży pigmejskich.
 2. Jedna hodowla/osoba może wystawić maksymalnie 10 jeży.
 3. Aby zgłosić udział swoich jeży należy pobrać formularz wypełnić go (dla każdego zgłaszanego jeża osobno) i odesłać na adres wystawajezy@gmail.com do 10.01.2022r.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stawić się na terenie wystawy o wyznaczonym czasie wraz ze zgłoszonymi jeżami, ich rodowodami oraz dokumentem potwierdzającym dobry stan zdrowia jeży oraz wykonane odrobaczenie. Dokument powinien być sporządzony nie później niż tydzień przed wystawą i powinien być podpisany przez lekarza weterynarii.
 5. Na wystawie za każdego zgłaszanego jeża należy uiścić opłatę w wysokości 20zł. Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w gotówce.
 6. Przewidziany jest podział zgłoszonych jeży na grupy wiekowe, płciowe i kolorystyczne oraz na jeże posiadające rodowód lub nie. Rodowody będą weryfikowane.
 7. Udział w wystawie mogą wziąć jeże, które ukończyły 3 miesiące życia (12 tygodni) w dniu wystawy, czyli urodzone przed 01.11.2021r.
 8. Zastrzegamy możliwość wyłączenia z udziału w wystawie jeży z wyraźnymi oznakami chorób lub w bardzo złej kondycji.
 9. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń, jeżeli ilość chętnych uczestników przerośnie nasze możliwości.
 10. Osoby biorące udział w wystawie zobowiązane są do zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków. Estetycznych bezpiecznych plastikowych transporterów w odpowiednim rozmiarze.
 11. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie plastikowych, estetycznych, dobrze wentylowanych pojemników wyposażonych w miseczki na wodę i pokarm oraz schronienie (kocyk/śpiworek/domek) w odpowiednim dla jeży pigmejskich rozmiarze.

Kategorie zostaną podane po zamknięciu zgłoszeń w zależności od ilości zgłoszonych jeży, ich ubarwień, wieku i płci.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polish Responsible Hedgehog Owners Association z siedzibą w Laskowicach (46-282), przy ul. Klapacz 4, NIP 751-178-35-38, RE.GON 387829520

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków jeżeli takie zaistnieją, tj.:

 • w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym (Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.),
 • w celu rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.),
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu (art. 10 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku Członkostwa oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze nim, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do innych podmiotów. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być instytucje państwowe, które zgodnie z literą prawa mają prawo takich informacji żądać. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność członkostwa i realizacji związanych z nim obowiązków ze strony Stowarzyszenia. 

Zapoznałem/am się z w/w informacjami dotyczącymi udostępnionych przeze mnie danych osobowych, oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach w/w. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją oraz zapoznaniem się z w.w. klauzuli informacyjnej.

The First International Pygmy Hedgehog Exhibition

Organized by

Polish Responsible Hedgehog Owners Association

23.01.2022 Trzebnica near Wrocław

Lower Silesian Zoological Fair

Place: Trzebnica k. Wrocławia

Organizers: Katarzyna Kosielska JEZPIGMEJSKI.PL, Krystian Smolak Twin Peaks, Piotr Jędrzejak Si a La Vida.

Sponsors:

 • JEZPIGMEJSKI.PL- FLOP For Lovers Of Pets,
 • Polarki jak z bajki,
 • Mr. White – Comboss,
 • 3 psy,
 • Chwila dla pupila
 • Polarkowe zestawy od Tereski

TO BE CONTINUED!

Judges: Krystian Smolak (PL), Mgr. Katarina Urbanova (SK), Dr. Szabolcs Zempleni (HU)

Judge asistants: Katarzyna Kosielska (PL), Piotr Jędrzejak (PL)

The subscription form is available for download at:

After completingthe forms, please send them to the address  (pleas fill only purple fileds – table on top): Wystajezy@gmail.com

The forms should be sent by 01/10/2021

Exhibition regulations

1. Any owner or breeder of African Pygmy Hedgehogs can participate.

2. One breeder / person may display a maximum of 10 hedgehogs.

3. To register the participation of your hedgehogs, download the form, fill it in (separately for each hedgehog) and send it to the address wystawajezy@gmail.com by 10.01.2022.

4. Participants are required to appear at the exhibition area at the appointed time together with the hedgehogs, their pedigrees and a document confirming the good health of hedgehogs and the deworming performed. The document should be prepared no later than one week before the exhibition and should be signed by a veterinarian.

5. At the exhibition, a fee of PLN 20 must be paid for each hedgehog. Payments will only be made in cash.

6. There is a division of the competing hedgehogs into age, sex and color groups as well as into hedgehogs with or without a pedigree. Pedigrees will be verified.

7. Only hedgehogs that are 3 months old on the day of the exhibition, that is born before November 1, 2021, can take part in the exhibition.

8. We reserve the right to exclude hedgehogs with obvious signs of disease or in very bad condition from participation in the exhibition.

9. We reserve the right to close the receipt of applications earlier, if the number of willing participants exceeds our capabilities.

10. People taking part in the competition are obliged to provide the animals with appropriate conditions. Aesthetic safe plastic transporters in the right size.

11. Exhibitors are obliged to provide plastic, aesthetic,well-ventilated containers with bowls for water and food and a shelter (blanket / sleeping bag / house) of a size suitable for pygmy hedgehogs.

The categories will be announced after end of registration, depending on the number of registered hedgehogs, their colors, age and gender.

INFORMATION CLAUSE

Pursuant to Art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (Journal UE L 119/1 of 4.5.2016), hereinafter referred to as the GDPR, I would like to inform you that: 1. The administrator of your personal data is the Polish Responsible Hedgehog Owners Association based in Laskowice (46-282), at ul. Flapper 4, NIP 751-178-35-38, RE.GON 387829520 2. Your personal data will be processed in order to implement the rights and obligations if they arise, i.e .: • for settlements with the Tax Office (Act of July 26, 1991 on personal income tax, Journal of Laws 1991, No. 80, item 350, as amended), • for settlements with the Central Statistical Office (Act of June 29, 1995 on official statistics, Journal of Laws of 2016, item 1068, as amended), • in order to fulfill the legal obligations of the Association (Art. 10 of the Act of April 7, 1989, Law on Associations, Journal of Laws 1989, No. 20, item 104, as amended). 3. Your personal data will be kept for the duration of the Membership relationship and during the compulsory period of storing documentation related to it, determined in accordance with separate regulations. 4. Your personal data will not be transferred to other entities. The recipient of your data may be state institutions which, in accordance with the letter of the law, have the right to request such information. 5.You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which was made on the basis of consent before its withdrawal. 6. If you believe that the processing of the personal data provided violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body in Poland – the President of the Personal Data Protection Office. 7. Providing your personal data by you is a statutory requirement; failure to do so will result in the inability to become a member and the Association to fulfill its obligations. I have read the above-mentioned information regarding the personal data provided by me, and I consent to the use and processing of personal data for the above-mentioned purposes. I consent to the processing of personal data regarding the telephone number and e-mail address. At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntarily. I also declare that I have been informed about the right to access my data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal Sending the completed application form is tantamount to accepting and reading the above-mentioned. information clause.

Similar Posts