TRZECIA MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PIGMEJSKICH JEŻY AFRYKAŃSKICH “Constellation” Wrocław 07.05.2023

Wszystkich chcących wziąć udział w tym wspaniałym wydarzeniu zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia wysyłajcie na colasderata1@gmail.com(Imię jeża, data urodzenia, przydomek hodowlany, imię i nazwisko właściciela) Czas na przesłanie zgłoszeń macie do 20.04.2023.
Organizatorzy wystawy Hodowla jeży pigmejskich Twin Peaks oraz Si a la Vida – Tak dla ŻyciaNaszymi Sponsorami w tym wydarzeniu zostali: Alegia, Mr. White, SzyciŁapci, Polarki jak z Bajki Mamy nadzieję że ta lista jeszcze się powiększy więc zapraszamy do udziału. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:colasderata1@gmail.com

Miejsce: Wrocław

Organizatorzy: Krystian Smolak Twin Peaks, Piotr Jędrzejak Si a La Vida.

Sędziowie: Krystian Smolak (PL)

Asystenci sędziego: Piotr Jędrzejak (PL)

Formularz zapisu dostępny do pobrania pod adresem:

Formularze należy wysłać do 20.04.2023

Regulamin wystawy

 1. Udział może wziąć każdy właściciel lub hodowca afrykańskich jeży pigmejskich.
 2. Jedna hodowla/osoba może wystawić maksymalnie 8 jeży.
 3. Aby zgłosić udział swoich jeży należy pobrać formularz, wypełnić go (dla każdego zgłaszanego jeża osobno) i odesłać na adres colasderata1@gmail.com do 20.04.2023r.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stawić się na terenie wystawy o wyznaczonym czasie wraz ze zgłoszonymi jeżami, ich rodowodami oraz dokumentem podpisanym przez lekarza weterynarii potwierdzającym dobry stan zdrowia jeży oraz wykonane profilaktyczne odrobaczenie. Dokument powinien być sporządzony nie później niż tydzień przed wystawą i powinien być podpisany przez lekarza weterynarii.
 5. Na wystawie za każdego zgłaszanego jeża należy uiścić opłatę w wysokości 25zł. Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w gotówce.
 6. Przewidziany jest podział zgłoszonych jeży na grupy wiekowe, płciowe i kolorystyczne oraz na jeże posiadające rodowód lub nie. Rodowody w razie wątpliwości będą weryfikowane.
 7. Udział w wystawie mogą wziąć jeże, które ukończyły 3 miesiące życia (12 tygodni) w dniu wystawy.
 8. Zastrzegamy możliwość wyłączenia z udziału w wystawie jeży z wyraźnymi oznakami chorób lub w bardzo złej kondycji.
 9. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń, jeżeli ilość chętnych uczestników przerośnie nasze możliwości.
 10. Osoby biorące udział w wystawie zobowiązane są do zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków. Estetycznych bezpiecznych plastikowych transporterów w odpowiednim rozmiarze minimum: 50x30xh30cm (mogą być też 60×40, 50×45,70×40 itd).
 11. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie:
  1. plastikowych, estetycznych, dobrze wentylowanych pojemników (minimum: 50x30xh30cm) (mogą być też 60×40, 50×45,70×40 itd).wyposażonych w:
  2. miseczki na wodę i pokarm
  3. schronienie (kocyk/śpiworek/domek) w odpowiednim dla jeży pigmejskich rozmiarze.

  4. polecane wyścielenie pojemników wystawowych matami z tkanin, podkładami jednorazowymi lub ściółką z celulozy.
 12. Każdy wystawca zobowiązany jest do zapewnienia dwóch (maksymalnie 3) pojemników wystawowych opisanych w poprzednim punkcie- pozostałe jeże biorące udział w wystawie będą odpoczywać w przestronnych transporterach na zapleczu. W przypadku przyjazdu z jednym jeżem jednego pojemnika wystawowego.

Kategorie zostaną podane po zamknięciu zgłoszeń w zależności od ilości zgłoszonych jeży, ich ubarwień, wieku i płci.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polish Responsible Hedgehog Owners Association z siedzibą w Laskowicach (46-282), przy ul. Klapacz 4, NIP 751-178-35-38, RE.GON 387829520

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków jeżeli takie zaistnieją, tj.:

 • w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym (Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.),
 • w celu rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.),
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu (art. 10 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku Członkostwa oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze nim, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do innych podmiotów. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być instytucje państwowe, które zgodnie z literą prawa mają prawo takich informacji żądać. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność członkostwa i realizacji związanych z nim obowiązków ze strony Stowarzyszenia. 

Zapoznałem/am się z w/w informacjami dotyczącymi udostępnionych przeze mnie danych osobowych, oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach w/w. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej lub wersji skróconej zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją oraz zapoznaniem się z w.w. klauzuli informacyjnej.

Place: Wrocław

Organizers: Krystian Smolak Twin Peaks, Piotr Jędrzejak Si a La Vida.

Judges: Krystian Smolak (PL),

Judge asistants: Piotr Jędrzejak (PL)

The subscription form is available for download at:

After completingthe forms, please send them to the address  (pleas fill only purple fileds – table on top): colasderata1@gmail.com

The forms should be sent by 20/04/2023

Exhibition regulations

1. Any owner or breeder of African Pygmy Hedgehogs can participate.

2. One breeder / person may display a maximum of 10 hedgehogs.

3. To register the participation of your hedgehogs, download the form, fill it in (separately for each hedgehog) and send it to the address colasderata1@gmail.com by 20.04.2023.

4. Participants are required to appear at the exhibition area at the appointed time together with the hedgehogs, their pedigrees and a document confirming the good health of hedgehogs and the deworming performed. The document should be prepared no later than one week before the exhibition and should be signed by a veterinarian.

5. At the exhibition, a fee of PLN 25 must be paid for each hedgehog. Payments will only be made in cash.

6. There is a division of the competing hedgehogs into age, sex and color groups as well as into hedgehogs with or without a pedigree. Pedigrees will be verified.

7. Only hedgehogs that are 3 months old on the day of the exhibition, that is born before November 1, 2021, can take part in the exhibition.

8. We reserve the right to exclude hedgehogs with obvious signs of disease or in very bad condition from participation in the exhibition.

9. We reserve the right to close the receipt of applications earlier, if the number of willing participants exceeds our capabilities.

10. People taking part in the exhibition are obliged to provide the animals with appropriate conditions. Aesthetic, safe plastic transporters in the appropriate size, minimum: 50x30xh30cm (they can also be 60×40, 50×45.70×40 etc.).

11.Exhibitors are required to provide on their own:
1.Plastic, aesthetic, well-ventilated containers (minimum: 50x30xh30cm (they can also be 60×40, 50×45.70×40 etc.), equipped with:
2. bowls for water and food
3. shelter (blanket / sleeping bag / house) in a suitable size for pygmy hedgehogs.

4. the preferred substrate for display containers is fabric mats, disposable backing or cellulose litter.

12. Each exhibitor is obliged to provide two (maximum 3) display containers described in the previous point – the remaining hedgehogs participating in the exhibition will rest in spacious transporters in the back. In case of arrival with one hedgehog of one display box.

INFORMATION CLAUSE

Pursuant to Art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (Journal UE L 119/1 of 4.5.2016), hereinafter referred to as the GDPR, I would like to inform you that: 1. The administrator of your personal data is the Polish Responsible Hedgehog Owners Association based in Laskowice (46-282), at ul. Flapper 4, NIP 751-178-35-38, RE.GON 387829520 2. Your personal data will be processed in order to implement the rights and obligations if they arise, i.e .: • for settlements with the Tax Office (Act of July 26, 1991 on personal income tax, Journal of Laws 1991, No. 80, item 350, as amended), • for settlements with the Central Statistical Office (Act of June 29, 1995 on official statistics, Journal of Laws of 2016, item 1068, as amended), • in order to fulfill the legal obligations of the Association (Art. 10 of the Act of April 7, 1989, Law on Associations, Journal of Laws 1989, No. 20, item 104, as amended). 3. Your personal data will be kept for the duration of the Membership relationship and during the compulsory period of storing documentation related to it, determined in accordance with separate regulations. 4. Your personal data will not be transferred to other entities. The recipient of your data may be state institutions which, in accordance with the letter of the law, have the right to request such information. 5.You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which was made on the basis of consent before its withdrawal. 6. If you believe that the processing of the personal data provided violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body in Poland – the President of the Personal Data Protection Office. 7. Providing your personal data by you is a statutory requirement; failure to do so will result in the inability to become a member and the Association to fulfill its obligations. I have read the above-mentioned information regarding the personal data provided by me, and I consent to the use and processing of personal data for the above-mentioned purposes. I consent to the processing of personal data regarding the telephone number and e-mail address. At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntarily. I also declare that I have been informed about the right to access my data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal Sending the completed application form is tantamount to accepting and reading the above-mentioned. information clause.

Similar Posts